รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2563


วัน 12 มีนาคม พ.ศ.  2564 เวลา 10.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี 2563"  และลงนามในเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ คนพิการต้นแบบระดับตำบลที่สู้ชีวิตและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563
    สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ  ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทางกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์  ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ " สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน "
   จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           - เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ รวมถึงเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป
           - เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม
           - เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ  ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

           โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ช่วยคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 1,000  คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว จัดบริเวณ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
          

ภาพข่าว นาคา คะเลิศรัมย์

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.