นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ระดมความคิดเห็นพัฒนาด้านการเกษตรของอำเภอบางบัวทอง

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อำเภอบางบัวทอง) และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคมความคิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของตำบล/อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดนนทบุรีและการประสานงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และเพื่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเสนอประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาหรือจุดเด่นของภาคการเกษตรในพื้นที่ และข้อเสนอปัญหาความต้องการจากเกษตรกร


 โดยมีหน่วยงานในท้องถิ่นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมฯ เทศบาลเมืองบางคูรัด เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เทศบาลเมืองพิมลราช องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รวมถึงหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรและเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือ/พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดและจัดทำข้อเสนอ เพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.