กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ..การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน..ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ สภาเกษตรกรกรกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ..การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน..ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒเกษตรกรรมตำบล (แขวง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายธนโชติ หอมแย้ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ ขันนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเกษตรกรแขวงโคกแฝดกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) ปี 2564 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


*การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้า ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (1) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด เริ่มจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรรายสินค้า เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา กำหนดแนวทางการพัฒนารวมทั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาตนเองและชุมชนโดยที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนภายนอกชุมชน ให้การสนับสนุนตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระดับชุมชน**นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ..การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน..ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นการสร้างกลไกการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร  ให้สามารถเชื่อมโยง เกื้อกูลกันระหว่างกลุ่ม มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีพยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้มีการพัฒนาอาชีพ และยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว นำไปสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ต่อไปในอนาคต 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 ///////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.