กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2564 และสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณาดังนี้

1.การควบคุมบริหารประตูน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุ

2. ร่างข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้ง

3. ปัญหาน้ำเค็มและคลองสาธารณตื้นเขิน เกิดขวงทางน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

4. ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกการปลูกพืชฤดูแล้ง

5. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

6. กิจกรรมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานยุวเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7. แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ (แพะ ,แกะ)

8. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสมาชิกได้ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำไปประกอบการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป 


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.