มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 (สร้างฝายชะลอน้ำ)


ณ.บ้านคลองห้วยหวาย​ หมู่ที่​ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ​ ภู่​เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์​ และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครสวรรค์​ เป็นประธานเปิดป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และมอบฝายชะลอน้ำให้กับผู้นำชุมชน บ้านคลองห้วยหวาย ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์​ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน รวมทั้งสอดคล้องปรัชญาขององค์กรในการเป็นสถาบันทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจหลักในการ จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพันธกิจที่สำคัญอีกด้านในการพัฒนาท้องถิ่น โดยปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้คือ แหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้น

ฝายชะลอน้ำ คือ สิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีการหนึ่ง การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นขึ้น จึงเป็นการสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม   พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 (สร้างฝายชะลอน้ำ) ดำเนินการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่​ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จมาเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 รวมฝายชะลอน้ำ (คอนกรีตกึ่งถาวร) ทั้งหมด 12 ลูก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.