ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอลืออำนาจ ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุม ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ตามมาตรการของจังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่  23 มกราคม  2564  เวลา 10.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ  มอบหมายให้    นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ในห้วงตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2564 จำนวน 3 ราย ดังนี้

     1) นางมาลัย  โพธิบาล บ้านเลขที่ 86 ม.3 ต.ไร่ขี มาจาก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

     2) นางจันทร์เพ็ญ  โถชัยคำ บ้านเลขที่ 92 ม.2 ต.ไร่ขี มาจาก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

     3) นายอภิสิทธิ์  บึงไกล บ้านเลขที่ 124 ม.4 ต.เปือย มาจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยได้แนะนำให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. เฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้แนะนำร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.