"เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น ตามหลัก BBL พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมา"

         

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรม สนามเด็กเล่น ตามหลัก BBL ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมี นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ามะเขือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน


โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรม สนามเด็กเล่น ตามหลัก BBL ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมนักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันจัดทำลานกิจกรรม BBL ให้กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

    หลังจากนั้นนายกมานพ​ นายมานพ​ ปัทมาลัย​ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง​ แถลงผลงานหลังเปิดโครงการสร้าง สนามเด็กเล่น bbl แก่โรงเรียนอนุบาลท่ามะเขือว่า หลังจากที่ เทศบาลตำบลท่ามะเขือได้ยกฐานะขึ้นมา ตนเองพร้อมทั้งคณะทีมงานบริหารได้วางแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยไดด้รับงบประมาณอุดหนุนการสร้างอาคารเรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของขั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลท่ามะเขือสมัยนั้นพร้อมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ามะเขือสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา และงบประมาณการสร้างเขื่อนเรียงหินเพื่อป้องกันตลิ่งพัง เพื่อให้ประชาชน มีพื้นที่ในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น​ โดยเริ่มได้รับงบประมาณอุดหนุนมาตั้งแต่เมื่อครั้ง​ ฯพณฯบรรหาร​ ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้นมา จึงทำให้งานด้านการศึกษา และพื้นที่การออกกำลังกายชายฝั่งริมแม่น้ำปิงความยาว4300ม. ได้ตอบสนองความต้องการแต่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเล็งเห็นว่าเส้นทาง คมนาคม ในเขตตลาดท่ามะเขือ เริ่มเป็นถนน 2 เลนท์คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ของเขตชุมชนจนจึงได้วางแผนในการ แก้ปัญหาดังกล่าว โดยประสานงานขอเงินพัฒนากลุ่มจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวนกว่า 93 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่ของถนนในเขตชุมชนความยาว          5,670เม็ด ด้วยการปรับปรุงและขยายเป็นถนน 4 เลน ทำให้ประชาชน สัญจรไปมาและมีพื้นที่ ในการทำมาค้าขายได้สะดวกยิ่งขึ้น                               ส่วนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญด้วยจัดตั้งชมรมต่างๆขึ้นมา ทั้งชมรม 3 ส.​ ชมรมผู้สูงอายุ และชมรมแอโรบิคเพื่อให้ทุกคนได้มีกิจกรรมในการส่งออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง​ รวมถึงมีตัวแทนสมาชิกสภาตำบลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดพิธีกรรมต่างๆ ตามวาระของประชาชนในเขตพื้นที่ สำหรับด้านการกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งก็มีความสำคัญ ขณะนี้ตนเองพร้อมทีมงานคณะบริหาร ได้มีการวางแผนเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพื้นหญ้าเทียม เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในระดับต่างๆ ส่วนพื้นที่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณลำน้ำปิงจะเห็นได้ว่า มีสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่ค่อนข้างมาก ทางเทศบาลตำบลท่ามะเขือเอง จึงได้มีการวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ ให้มีช่องทางเดินของน้ําที่ไหลผ่านสะดวก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ​  อีกทั้งยังจะเป็นการ สร้างทัศนียภาพของริมฝั่งให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการที่จะจัดกิจกรรมประเพณีทางน้ำเช่นลอยกระทง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้ว ยังเล็งเห็นอีกว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีความต้องการสถานที่จัดงานพิธีหรืองานเลี้ยงสำคัญๆทางประเพณี​ เพราะที่ผ่านมาต้องเดินทาง ไกลเพื่อใช้พื้นที่ในเขตอำเภอคลองขลุง แต่หากมีในพื้นที่ของตำบลท่ามะเกลือแล้ว ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง​ และเป็นความโชคดีที่มีประชาชนได้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคที่ดินการก่อสร้างเข้ามาแล้ว ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่เทศบาลท่ามะเขือกำลังดำเนินการ ส่วนในด้านเศรษฐกิจนั้น ได้มีการศึกษาวิเคราะห์จำนวนของผู้บริโภคพื้นที่ใกล้เคียงที่ทำอย่างไรจะ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และผู้บริโภคมาใช้บริการในเขตของตำบลท่ามะเขือมากยิ่งขึ้น พร้อมได้มีการพิจารณาพัฒนา ด้วยหลักการ 3 อย่างคือ 1.เราได้พัฒนาตลาดในเขตเทศบาลให้มีความสะอาด​  2. ปรับสภาพความสวยงามและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเป็นจุดขาย ของตราด 3. มีการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการติดตั้งระบบ CCTV และรปภ ที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแล ซึ่งดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่หมู่บ้านจัดสรรด้านสาธารณูปโภคเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ตัดสินใจสร้างรากฐานในพื้น​ที่​ซึ่งจะทำให้เกิดปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ร่างกายมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น​ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้เราได้มีการประสานงานและวางแผนการพัฒนาทั้งระบบเกือบครบวงจร มีทั้งธนาคารร้านค้าสะดวกซื้อ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจรมากขึ้น

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.