ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกร 8 ริ้วจับมือ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมหารือนำร่อง “โครงการซื้อข้าวข้าวล่วงหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สุเหราดารุ้นคอยร๊อต ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเกษตรกร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ผู้นำท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมหารือในการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) นำร่อง โครงการซื้อขายข้าวล่างหน้า ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

        นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า การประชุมหารือเพื่อนำร่องโครงการซื้อข้าวข้าวล่วงหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่องจากปัญหาราคาข้าวในพื้นที่ราคาตกต่ำ และปัญหาของเกษตรกรซึ่งเมื่อทำนาแล้ว เกษตรกรไม่สามารถรับรู้ได้ว่าปีนี้จะขายข้าวได้ราคาเท่าไหร่ และเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง ราคาข้าวก็ตกต่ำ ซึ่งปัญหาตรงนี้ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาเจ็บช้ำมาหลายครั้งหลายคราว 

       โดยร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการซื้อข้าวข้าวล่วงหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา   ในวันนี้มีความประสงค์เพื่อร่วมมือกันนำร่องในการซื้อขายข้าวล่วงหน้าในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นขวัญและกำใจให้แก่เกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพ สร้างหลักประกันรายได้ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.