ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง


 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวนเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นวันที่ 16 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานสงเคราะห์ฯ ไม่สามารถให้ผู้สนับสนุนและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเหมือนเช่นทุกปี  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้ง สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากภายนอก โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.