สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC -19)


          ที่โรงแรมแสงทองรีสอรท์ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  การแปรรูปอาหารว่างและขนม   ให้กับกลุ่มแรงงาน ผู้ที่ว่างงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือโรค (COVIC -19)  ซึ่งการฝึกอบรม ในครั้งนี้ ได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ของผู้เข้ารับการอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ทำการจัดอบรม ขึ้น รวมจำนวน    2 รุ่นๆละ 20 คน  รวมระยะเวลา รุนละ 5 วัน  โดยรุ่นที่ 1 การอบรม ประเภท การแปรรูปอาหารว่างและขนม  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2564 รุ่นที่ 2 ประเภท การประกอบอาหาร ในเมนูต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 22-26 มกราคม 2564  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ว่างานต่างๆ  ได้มีความรู้ ทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม สร้างอาชีพอิสระได้


           ทางด้าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงาน,ผู้ว่างงาน,สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ได้มีความรู้ และมีทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมในด้านการแปรรูปอาหารว่างและขนม   อาหาร และสามารถไปประกอบอาชีพเสริม อาชีพอิสระได้  ซึ่งโครงการดังกล่าว  เป็นโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา การเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของฐานราก  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ทางรัฐบาล ได้ให้กระทรวง หน่วยงานในสังกัดดำเนินการขึ้น   เพื่อให้ประชาชน และผู้ว่างานสามารถนำไปประกอบอาชีพ ด้วยตนเอง  เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว หลังจากจากสถานการณ์ ได้ผ่านพ้นไป   ทั้งนี้เพื่อเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งผู้ว่างงานสามารถนำไปปรกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง ได้อย่างมั่นคงต่อไป
 

ภาพ/ข่าว  ปฏิญญา  เรือนงาม

                            
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.