ชลบุรี - อำเภอศรีราชา ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ covid 19 อำเภอศรีราชา

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องดำเนินการคือการสร้างองค์ความรู้ให้แกนนำและประชาชนในพื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังป้องกันติดตามสถานการณ์ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดโรคเพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนควบคุมโรคต่อไป จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อำเภอศรีราชา โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ มีนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานกรรมการ คณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ประกอบด้วย เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในทุกพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่จัดทำแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์และแก้ไขโรคติดต่อเฝ้าระวังตรวจจับการระบาดและความผิดปกติของการเกิดโรค สรุปสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาให้ผู้บริการและพื้นที่รับทราบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความร่วมมือในการดำเนินงาน และยังมีคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเมื่อเกิดความผิดปกติเพื่อแจ้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอและดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและติดตามผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสในพื้นที่เกิดโรคและดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง
สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.