อุทัยธานี-โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอบ้านไร่


เมื่อเวลา 11.00.น.ของวันที่ 16 ธ.ค.63 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อม นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพร่างกาย เป็นปัญหาที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในคนสูงวัยก็คือปัญหาด้านสายตาจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านสายตามาเป็นเวลายาวนานไม่สามารถเข้ารับการตรวจสายตาหรือตัดแว่นตาเนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวนอกจากนี้ผู้สูงวัยบางท่านเริ่มมีโรคตาอื่นๆร่วมอยู่ด้วยเช่นโรคต้อกระจกต้อหินต้อลมเป็นต้น ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษามีค่าใช้จ่ายสูงจึงทำให้บางคนละเลยปัญหาเหล่านี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรง ตระหนักถึงปัญหาของโรคตาและปัญหาค่าใช้จ่าย จากการรักษาอันจะเป็นอุปสรรคในการดูแลสุขภาพด้านสายตาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงวัยและการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวตลอดจนการประกอบอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัวผู้สูงวัยเหล่านั้นมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจึงน้อมนำพระราชดำริมาร่วมดำเนินการกับห้างแว่นท็อปเจริญที่จะนำบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจัดบริการให้โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยและพื้นที่ในการดำเนินการ สำหรับในจังหวัดอุทัยธานีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีประสานภาคีเครือข่ายร่วมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนปลายผู้สูงวัยอายุ 45-59 ปีและกลุ่มผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 400 คนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯเพื่อมารับบริการตรวจสายตาประกอบแว่น พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่ให้บริการแก่ผู้สูงวัยด้วยทั้งนี้ในการดำเนินการคัดเลือกและจัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว


ภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.