กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ข้าวพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ สืบสาน ต่อยอด ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ข้าวพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ สืบสาน ต่อยอด ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยมี นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และนางสาวมัฌชิมา ทองหล่อ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)
* การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้นักเรียนรู้ทั้งทฤษฎีการทำนาและลงมือปฏิบัติจริงในวงบ่อสาธิตการทำนา ทั้ง ๓ แบบ ได้แก่ นาโยน นาดำ และนาหว่าน โดยใช้พันธุ์ข้าวพระราชทานมาเพาะพันธุ์ และปลูกในวงบ่อสาธิตพื้นที่ของโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้มอบเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้กับนักเรียนและโรงเรียนไว้ปลูก วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำนาแบบต่างๆ ทั้งนาโยน นาดำ และนาหว่าน พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา และรู้ถึงคุณค่าของข้าว ซึ่งทางโรงเรียนจะพัฒนาพื้นที่แปลงนาสาธิตของโรงเรียน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่

** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ได้รักและสนใจในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตร เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเกษตรกรต่อไป


-----------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย------

 ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.