ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนวันธรรมสวนะ (วันพระ)


วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมโครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองบัว ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน


   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ณ วัดเทพสุธาวาส อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเพล ถวายผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะได้มอบชุดสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้


   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 42 ที่มาร่วมงานในวันนี้จำนวน 42 โรงเรียน โดยมีตัวแทนโรงเรียนที่มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 


1.โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส นำโดย ผอ. ชูศักดิ์ น้อยทา
2.โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)นำโดย ผอ. วันชัย ยี่รักษ์
3.โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล นำโดย ผอ. อรุณ อินทร์แดน
4.โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล นำโดย ผอ. วิชชเยนทร์ โรพันดุง
5.โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ นำโดย ผอ.ธีระพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์
6.โรงเรียนอุดมพัฒนา นำโดย ผอ. บิณฑิรา สุขสุด
7.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย ผอ. เทพประทาน ศิโล
8.โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นำโดย ผอ.สมนึกประกาศพร
9.โรงเรียนบ้านหนองจิก นำโดย รก.ผอ.อิสรี แฉ่งกอง
 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะมอบทุนการศึกษา กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เป็นการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งส่งผลให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน วันธรรมสวนะ (วันพระ)จะเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญฟังธรรม ในวันพระและเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ชุมชนให้มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.