คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการพิจารณา ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรรี ครั้งที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ท่าน


วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์  โดย นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ พร้อมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ตามที่ฝ่ายเลขาและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณากลั่นกรองผลงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองผลงานและสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เชิงประจักษ์ ครูที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือก ท่านที่ 1 ได้แก่ นางพยอม คงเจริญ ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผลงานด้านดูแล การสอน สร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ ให้ได้รับการศึกษา อ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือ พลักดันให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ให้ได้รับโอกาส สามารถช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพ มีอนาคต พึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 


        ท่านที่ 2 ได้แก่ นายสามารถ นามปาน ครูโรงเรียนบ้านปางสุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  มีความโดดเด่นในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา คือเป็นผู้นำความรู้ไปประยุกต์และพัฒนางานในหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โรงเรียน และนักเรียน  ร่วมถึงชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  โดยเน้นการเรียนการสอนงานอาชีพเพื่อเพิ่มเป็นความสามารถพิเศษ โดยการเรียนการสอนในช่วงปกติก็ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
        คณะกรรมการฯ จังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาเสนอชื่อ และจัดลำดับ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 1 นางพะยอม คงเจริญ  ครูโรงเรียนปรียาโชติ   ลำดับที่ 2 นายสามารตร นามปาน ครูโรงเรียนบ้านปางสุด  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการส่วนกลางต่อไป   


    รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง  


ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.