มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม​มหาวิทยาลัย


วันที่​ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 14 ชั้น 8 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมประชุม


ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ อธิการบดีได้ให้คณะกรรมการเสนอแนะแนวการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดหาทุนการศึกษา,แนวทางการรหารายได้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่และบุคลากร ,การเติมเต็มคุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความความต้องการของท้องถิ่น ,การพัฒนาโรงเรียนสาธิตทั้งด้านบุคลากร สถานที่ หลักสูตร ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน , การเปิดตัวของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ,การทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 


นอกจากนี้ยังเสนอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถด้านวิจัย เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 


ทั้งนี้ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี กล่าวว่าจะนำข้อเสนอและประเด็นต่าง  ๆ ไปเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  แต่เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่และทีมงานฝ่ายบริหารเป็นชุดใหม่ทั้งหมด จึงต้องการฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับรายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธานกรรมการ  นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายธนวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ ดร.ชัยพร อิทธิพาณิชพงศ์ นายวิทยา ศุภศิลป์ พล.ต.สุวิทย์ แม้นเหมือน ดร.สุธาสินี สุพิชญางกูร พล.ต.ต.อรุณ แตงนรา นายออมสิน สุขภิกานนท์ น.ส.ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง น.ส.ตะวันแก้ว บัวบานพร้อม  เป็นกรรมการ และ นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศพทิพย์  0619525644ขับเคลื่อนโดย Blogger.