อำเภอเก้าเลี้ยว​ เปิดการปฏิบัติ​การพัฒนา ศักยภาพคณะทำงานกลไกล ศูนย์ปฏิบัติงานความปลอดภัยบนท้องถนน


ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน​ อำเภอเก้าเลี้ยว (ศปถ.อ.เก้าเลี้ยว) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ซึ่งมี​ นางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง​ อำเภอเก้าเลี้ยว กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะทำงานในพื้นที่ และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว โดยที่สถานการณ์ การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสีย แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้จัดมีการประชุมดังกล่าวขึ้นโดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้ให้ผํ้ที่เข้าร่วมประชุม​ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 3


ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644


ขับเคลื่อนโดย Blogger.