อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยากรจิตอาสาและบรรยายพิเศษความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น หลักสูตรหลักประจำ  และหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี   และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี  บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฉาง

เนื่องด้วย อดีต กรุงสุโขทัย : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทหาร และการบิน สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ และการทูต ทรงตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ทรงสืบสานการสาธารณสุข ขวัญข้าว และสายน้ำ ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน อัครศาสนูปถัมภก ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระราชพิธีพยุหยาตรา ทางสถลมรรค และทางชลมารค พระราชพิธีมหาสมาคม การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  จิตอาสาพระราชทาน การทำ CPR ( CARDIO - PULMONARY RESUSCITATION  ) ( การผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอด และการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย ( ตำแหน่งหัวใจ ) เพื่อให้หัวใจทำการหมุนเวียนเลือดที่มีออกซิเจน การใช้เครื่อง AED ( Automated External Defibrillator ) หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และการประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฉาง รุ่นที่ 1 รวมจำนวน  250 คน

ทั้งนี้พวกเราทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.