อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


( 13 ต.ค.63) นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำหัวหน้าส่วนราชการ / จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน  ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดจนการนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน  สร้างปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 70  ปี แห่งการครองราชย์  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่มหาชนชาวสยาม" อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มพระวรกายเพื่อประชาชนให้ได้รับความร่มเย็น  ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ  พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง  เพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  นำความผาสุกมาสู่ประเทศ  และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม พุทธศักราช 2559

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาติ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งจะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จ/พระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขึ้น  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช  การรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์  โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง  ให้มีความสะอาด สวยงาม  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/ และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของประชาชน

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/ภาพ/ ต้อย รอบรั้วภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.