กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 กิจกรรม “คืนกุ้งสู่ทะเลบางขุนเทียน” ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,นายสุทิน  อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง และนางศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร หร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 พื้นที่กรุงเทพมหานคร คืนกุ้งสู่ทะเลบางขุนเทียน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิด ซึ่งมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ประมงพื้นที่กรุงเทพฯ เกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ครู นักเรียน ประชาชน เกษตรกรชาวบางขุนเทียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

*การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และฟื้นฟูสัตว์น้ำให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการปล่อยปลากะพง บริเวณท่าน้ำแพขวัญใจ และการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล บริเวณหลักเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้กลับคืนมา สร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  พื้นที่บางขุนเทียนเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ทำให้วิถีชีวิตคนบางขุนเทียน ผูกพันกับอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ โดยใช้ลูกกุ้งธรรมชาติตามบริเวณชายฝั่งที่มีน้ำขึ้น-ลง 
**นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลน ชึ่งจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทางทะเล เมื่อป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ก็จะมีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย ทำให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.