อุทัยธานี-โครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองอุทัยธานี


เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 25 ก.ย.63 นายณรงค์ รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัล พร้อม นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 จ.อุทัยธานี ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และคณะครูนักเรียน ประชาชนชาวจ.อุทัยธานี เข้าร่วมงานรับมอบรางวัลในครั้งนี้

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ จังหวัดอุทัยธานีถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา คือเพิ่มความรู้และศักยภาพเกษตรกรจะขยายผลสู่การกินดีอยู่ดีของประชาชนภายใต้พื้นฐานการดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะส่งผลให้พวกเราอยู่อย่างมั่นคง ภายใต้หลักแห่งความพอประมาณ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันอยู่อย่างยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานีมีวิสัยทัศน์การทำเกษตรปลอดภัย ซึ่งตรงกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นการดำเนินกิจกรรมทุกเกษตร ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารปรับปรุงดินน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตที่ลดละการใช้สารเคมี ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในครัวเรือนของเกษตรกรลดลงตามไปด้วย เนื่องด้วยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรโดยมีภาครัฐ ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนั้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีและดีที่สุด เนื่องจากปัญหาต่างๆอยู่ที่กระบวนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ โดยมีภาครัฐช่วยสนับสนุน จึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จ

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการสรุปผลรางวัลตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการมอบของรางวัลตามลำดับ อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร และเครื่องเทคโนโลยี ทางการเกษตรสินค้าแปรรูปจากทางเกษตร  ให้กับผู้รวมงานได้เข้าชม

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.