พิธีเปิดการอบรมโครงการ​ สัมมนา​ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรตกต่ำอย่างเป็นระบบ​ และ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง" แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำอย่างเป็นระบบ" และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมี​ นายไชยรัตน์​ ปราณี​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายเฉลียว ภู่จำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ และประชาชน​เข้าร่วมในกิจกรรม​


สืบเนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเกิดขึ้นคู่กับภาคเกษตรกรรมของไทย การดำเนินงานเพื่อดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต โดยปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง


ด้านอาชีพและรายได้ ที่ผ่านมาในหลายภาคส่วนได้พยายามส่งเสริมผักดันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในหลายมิติเรื่อยมา ดังนั้นจังหวัดนครสวรรค์​ จึงได้จัดสัมมนาในวันนี้ขึ้น​ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ อยากเป็นระบบ​ ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและการเกษตร และสามารถประยุกต์นำความรู้ไปวางแผนด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของตลาด และให้เกษตรกรเกิดความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงราคา และเพื่อให้เกษตรกร มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างเช่น ทุเรียน เป็นต้น


นายวีระกร​ คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า การที่คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งแก่เกษตรกรทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในการสัมมนาในวันนี้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชียวชาญที่มาถ่ายทอดเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาการทำการเกษตรและวางแผนในการประกอบอาชีพต่อไป

ภาพ/ข่าว  อัมพณ​ จับศรทิพย์​  0619525644

ขับเคลื่อนโดย Blogger.