ศรีสะเกษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดอบรมเด็กป้องกันการกระทำผิดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมและให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษโดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯจ.ศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ”การพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือดูแลปกป้องชุมชน” โดยมี  นางอมรวรรณ ศรีนารองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ นางจำเนียร บุญมั่น รองฝ่ายอำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอภิรัฐ จตุชัย พนักงานคุมประพฤติ น.ส.ชุติมา ทองสลับ นักจิตวิทยาคลินิกฯ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย โดยประสาน ร.ร.ให้นำ น.ร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 70 คนและคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังด้วย

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการอบรม น.ร.เพื่อต้องการที่จะลดจำนวน น.ร.และ น.ศ.ที่ทำผิดเพราะแต่ละปีมีผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำนวนไม่น้อย สถานพินิจฯต้องการอบรมเด็กให้มีความรู้เพื่อป้องกันการกระทำผิด ลดพฤติกรรมปัญหาต่างๆของ น.ร.ในสถานศึกษาที่กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และฝึกให้เด็กมีทักษะชีวิต รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน สามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้าน นางอมรวรรณ  ศรีนา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร กล่าวว่า เด็กน.ร.ได้รับประโยชน์จากการมีวิทยากรภายนอกมาอบรมและร่วมทำกิจกรรมให้เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น เด็กได้เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ ได้เรียนรู้บทบาทของตัวเองในการปฏิบัติต่อครอบครัว  ร.ร.และสังคม รู้จักป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้เดินทางสู่เป้าหมายสูงสุดของภาคการศึกษาโดยไม่สะดุดหรือหลงทางก้าวสู่อบายมุข


ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.