กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563


 วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้

* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 เดือนกันยายน 2563 (2) เรื่องการพัฒนาคูคลองพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ(3) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และเรื่องวาระเพื่อทราบ (1) การเก็บภาษีที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ พร้อมจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อให้สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป


** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.