อำเภอเก้าเลี้ยว จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในพิธีเปิด      “โครงการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง​ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์


!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!


ขับเคลื่อนโดย Blogger.