อุบลฯ - จัดการประกวด ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11

นายแพทย์ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยสำนักงานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประกวด  TO BE NUMBER ONE  IDOL  รุ่นที่ 11 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าประกวดมาจากสถานศึกษาทุกอำเภอทั้งอำเภอ สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกวดจะต้องมีอายุ 15-19 ปีบริบูรณ์มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความกตัญญูรู้คุณ มีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง การเต้นหรือดนตรี มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น และผู้ที่เข้าร่วมประกวดทุกคน จะได้เป็นยุวทูต ทู บี นัม เบอร์ วัน ระดับอำเภอ เป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อีกด้วย 


สำหรับ โครงการ ทู บี นัม เบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE  IDOL  เพื่อสร้างอนาคตเป็นต้นแบบของสมาชิกโดยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน อื่น ๆ ในทุกๆด้าน เช่น ด้านการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด การแสดงออกมีจิตอาสาให้บริการแก่บุคคลอื่นรวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในทางที่สร้างสรรค์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเอง และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ  โดยให้จังหวัดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE  IDOL    อย่างน้อยจังหวัดละ 4 คู่ (ชาย-หญิง )เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564  ฯ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป


ส.ปชส.อุบลราชธานี/ภาพ/ข่าว/ต้อย  รอบรั้วภูธร


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.