ระยอง-กระทรวงวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวรOn Tour)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง นายสมเกียรติ  พันธรรม  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการพัฒนาต่อ ยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดระยอง  หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมเป็นเกียรติ  


นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง  กล่าวว่า  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร  On Tour) ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักสามัคคี เคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีการน้อมนำหลักพระราชพระราชาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ สร้างการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อยอดทุน วัฒนธรรมสร้างกระแสของการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำพลังบวรในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำบวรของชุมชนคุณธรรมต้นแบบต้นแบบพลัง "บวร On Tour"ต้นแบบ OnTour จาก 5 อำเภอ จำนวน 11 แห่งละ 3 คนรวม 33 คน ประกอบด้วยชุมชนคุณธรรมบ้านเพ ชุมชนคุณธรรมวัดลุ่ม ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านดอน ชุมชน คุณธรรมวัดราชบัลลังก์ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายชุมชนคุณธรรมวัดละหารไร่ ชุมชนคุณธรรมวัดหนองละลอก ชุมชนคุณธรรมวัดตาขันชุมชนคุณธรรมวัดไผ่ล้อม ชุมชนคุณธรรมวัดดอกกราย ชุมชนคุณธรรมวัดและหน่วยหน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานรวมแล้ว 60 รูป/คน


 ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การสร้างความเข้มแข็งพลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บวร On Tour ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบของชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสร์ใน 3 มิติ บ้าน วัด โรงเรียนหน่วยงานราชการมีการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมระดับต้นแบบ การเรียนรู้ต่อยอดศาสตร์พระราชาและการลงพื้นที่ตีเส้นทางท่องเที่ยว บวร On Tour ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสโดยวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส อาคารสถานที่ และการตกแต่งสถานที่การนำชมจุดท่องเที่ยวฯ และการประสานอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เทศบาลตำบลปากน้ำประแส วัดตะเคียนงาม และรวมถึงประชาชนในพื้นที่ 


    นายสมเกียรติ พันธรรม  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนฯ ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่จังหวัดระยองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชาตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาสการสร้างอาชีพรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์โดยมีผู้นำพลังบวรเป็นแกนนำ ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้สามารถที่จะพัฒนาเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรต้นแบบ และขอเป็นกำลังใจให้เครือข่ายแกนนำชุมชนคุณธรรมในจังหวัดระยองจำนวน 11 แห่งที่จะร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนท้องถิ่นบวร On Tour ต่อไป


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.