พ่อเมืองปากน้ำโพ มอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์

วันนี้ ( 18 สิงหาคม 2563 ) เวลา 12.45 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน "กาชาด ห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2563" พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านในโครงการฯ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนางลออ บุญมา อายุ 63 ปี โดยส่งมอบเป็นหลังที่ 11 ของโครงการฯ ซึ่งใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหลังละ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 อำเภอๆ ละ 1 หลัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ในการออกแบบก่อสร้าง นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัย และสืบสานโครงการอันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค, สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน , นายสมบูรณ์ บางเอี่ยม ยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดิน 23 ตารางวา, นายเฉลียว ภู่จำรูญ นายก อบต.พระนอน และนายมานพ พัตรสอน สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค และเสื่อน้ำมันปูพื้น, สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว และ สนง.สาธารณสุขอำเภอ สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.