กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระยาสารท กลุ่มเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่กลุ่มเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง, นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ โดยมีนายอนันต์ วันภูสิตร ประธานกลุ่มฯ, นายไสว  ทองสัมฤทธิ์ รองประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มร่วมกิจกรรมในครั้งนี้*การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ลดกิจกรรมทางสังคม ชุมชน ลดการออกจากบ้าน เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จึงได้ส่งเสริมให้คำแนะนำเกษตรกที่ผลิตกระยาสารท กลุ่มเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรคลองสองต้นนุ่น ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดวางสินค้า การรับคำสั่งซื้อ ช่องทางการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และการสอบถามความพึงพอใจบริการหลังการขาย ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขายออนไลน์


** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เกษตรกรแขวงคลองสองต้นนุ่น มีผลิตภัณฑ์กระยาสารทจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรควรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการปรับเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เหมาะกับสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดสำหรับเกษตรกรเพื่อรับมือกับทุก ๆสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.