"คณะกรรมการการประเมินการส่งเสริมการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด เข้าทำการประเมินวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิเพื่อคัดเลือกวัดดีเด่น"

เมื่อวันที 3 สิงหาคม 2563 ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กำนัน ประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม นายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ผอ.สมบูรณ์ ตาคำชัย ประธานคณะกรรมการวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิพร้อมด้วยชาวบ้านทั้ง 4 หมู่คือ หมู่ 5,6,10,11 ได้นำขบวนฟ้อนรของแม่บ้านมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินที่จะมาทำการประเมินวัดดีเด่น 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 17 หน่วยงาน เข้าทำการประเมิน  โดยมี สจ.กมล สิมเมือง ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย         วัตถุประสงค์เพื่อ ทำให้วัดมีสภาพแวดล้อมภายในวัดที่ดีเหมาะสมกับการทำศาสนกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในวัดให้มีพื้นที่สีเขียว จัดการขยะภายในวัด ให้ถูกสุขอนามัย และที่สำคัญคือการสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย

          วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี พศ 2508 ชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนล้านนาที่อบพยพมาจากทางภาคเหนือ ดังนั้นวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิจึงรักษาประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือไว้อย่างเหนียวแน่นยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีกินข้าวสลาก ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ประจำทุกปี และชุมชนที่วัดตั้งอยู่ยังเป็นศูนย์รวมของประชาชน  3 ภาค คือ เหนือ กลาง อีสาน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำ รวมถึงประเพณีต่างๆที่ชาวบ้านและวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิก็รักษาไว้ 


          ซึ่งการประเมินครั้งนี้ ผอ.สมบุญ ตาคำชัย ประธานคณะกรรมการวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ กล่าวว่า วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมินั้นถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองอีกหนึ่งวัดที่เข้าเกณฑ์ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ถึง 17 หน่อยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพุทธศาสนา  ซึ่งการประเมินครั้งนี้ถ้าวัดผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติแก่วัดจากตัวแทนของสมเด็จพระสังฆราข ในโอกาสต่อไป แต่ผลที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิได้จากการประเมินวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่คือทางวัดได้รับความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีจากชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาวัดเป็นอย่างดีทำให้วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิสวยงามน่าอยู่เหมาะแก่การประศาสนกิจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว  สุเทพ อินทจันทร์  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.