ชลบุรี - ชาวบางเสร่ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูและการเพาะเลี้ยงปะการัง เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรอันมีค่าในท้องทะเล


เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 ที่ชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมจิตต์ นิ่มสุวรรณ นกยกเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปู โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา กลุ่มประมงท้องถิ่น ประชาชน และ นาวาตรี เสริม กลั่นเชื้อ ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชการท่องเที่ยวและกีฬาตำบลบางเสร่ เข้าร่วมในพิธี

นาวาตรี เสริม กลั่นเชื้อ ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชการท่องเที่ยวและกีฬาตำบลบางเสร่ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ทรัพย์พยากรณ์ปูม้า มีสภาพเสื่อมโทรมและมีจำนวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาการทำประมงเกินกำลังธรรมชาติที่จะผลิตประชากรปูม้า รุ่นใหม่มาทดแทนกันได้ จึงเห็นว่าการทำธนาคารปูม้าและการเพาะเลี้ยงปะการัง เป็นหนทางที่จะทดแทนจำนวนปูม้าตามธรรมชาติได้ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชการท่องเที่ยวและกีฬาตำบลบางเสร่ ซึ่งมี ว่าที่เรือตรี อุดม จิตต์ถนอม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับการเอื้อเฟื้อและรับการสนับสนุนด้านวิชาการ วิธีการ และงบประมาณ จาก ธนาคารปูต้นแบบของเกาะสีชัง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรปูม้า ให้มีจำนวนมากขึ้นในธรรมชาติ ให้ชาวประมงรู้จักรัก หวงแหนพื้่นที่ และการคัดขนาดของปูม้า เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการอนุรักษ์และวงจรชีวิตของปูม้าต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.