รองผู้ว่าฯ สี่แคว จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลาดยาว อบต.วังเมือง และ อบต.ห้วยน้ำหอม

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน จัดโดย อบต.ลาดยาว อบต.วังเมือง อบต.ห้วยน้ำหอม ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่ารัง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ห้วยน้ำหอม และ วังเมือง และผู้ที่เข้าอบรมร่วมให้การต้อนรับ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ห้วยน้ำหอม และวังเมืองให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.