ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ รอบที่ 3

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 3 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จังหวัดน่าน โดยได้ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้ง มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.