กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 3/2563


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย  ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 3/2563 และนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และประธานได้ดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้.
 *  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อพิจารณา  1.การขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 2.การกำจัดผักตบชวาและหญ้าในลำคลอง 3.น้ำเน่าเสีย
4.จัดประชุมคณะทำงานปีละ 3 ครั้ง
และวาระเพื่อทราบ เรื่อง การเสียภาษีที่ดินตามกฏมายฉบับล่าสุด โดยประธานได้ให้คณะทำงานแต่ละท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่ให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระที่ประชุม และได้สรุปการประชุมตามมติของคณะทำงานฯ เห็นชอบ   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พิจารณาในลำดับต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.