อุทัยธานี - โครงการรณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 8.00น.ของวันที่ 19 ส.ค.63โดยมีนาย สมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนเป็นประธานในโครงการรณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมนายอนุชา แผดศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน นายไพศักดิ์ เงินแจ่ม ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน นายบงกุฎ พัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนของตำบลประดู่ยืน และชาวบ้านที่เข้าร่วมการรณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้

ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานโดยมียุงลายเป็นพาหะนะเนื่องจากโลกนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีและพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดได้แก่กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีถึง 14 ปีแต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย การดำเนินงานการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญปัญหาไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตำบลประดู่ยืนเป็นตำบลหนึ่งที่พบผู้ป่วยทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านประดู่ยืน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและได้มีประสิทธิภาพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนทุกภาคส่วนต่อไป

ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.