วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมระจิตต์ นิคมรัฐ
พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูแสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ในฐานะผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยมี ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


เวลา 10.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลที่ดีมีคุณภาพต่อไป 


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.