สบอ. 12 (นครสวรรค์) ติวเข้ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและทบทวนความรู้การใช้โปรแกรม SMART สำหรับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 12 (นครสวรรค์) ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและทบทวนความรู้การใช้โปรแกรม SMART สำหรับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูล ที่ได้รับมาจากผู้ลาดตระเวนป่าที่ได้เก็บข้อมูลในสนามส่งให้มา ให้สามารถลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง มีมาตรฐาน

เนื้อหาในการประชุมมุ่งเน้นสอนให้เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการและวิธีการในการกรอกข้อมูลการลาดตระเวนลงในโปรแกรม SMART อาทิ การสร้างเส้นลาดตระเวนที่ถูกวิธี การสร้างเส้นลาดตระเวนแบบที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการลาดตระเวน การตรวจสอบความถูกต้องของค่าพิกัด GPS ทั้ง Waypoint และ Track การเลือกหมวดหมู่ของข้อมูลสังเกตการณ์ การบรรยายรายละเอียดของข้อมูลสังเกตุการณ์ การแยกปัจจัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการประยุกต์นำข้อมูลจากการลาดตระเวนไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ โดยใช้การสืบค้นข้อมูลลาดตระเวนรูปแบบต่าง และการดึงข้อมูลการลาดตระเวนมาจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

นอกจากนี้ยังเพื่อเน้นย้ำให้ผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลให้ความสำคัญกับการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนำมาส่งก่อนกรอกข้อมูลเข้าโปรแกรม SMART ทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นไปตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สบอ. 12 ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ที่ดูแลงานด้านการลาดตระเวน และเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลโปรแกรม SMART จากหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด    
และมีเจ้าหน้าที่ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมด้วย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 คน

 ผลจากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม SMART เข้าใจหลักการในสร้างเส้นลาดตระเวน การกรอกข้อมูลสังเกตุการณ์เพิ่มมากขึ้น และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จะมีผลการดำเนินงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทุกหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ มีนางสาวณัฐวรรณ  อิสสระพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วิทยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นวิทยากรหลัก และมี นายธวัชชัย  เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สบอ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการประชุม

ทางด้านนายธนิตย์  หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กล่าวเพิ่มเติมว่า การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีความสำคัญและมีประโยชน์ยิ่งในการป้องปราม และปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์ เป็นการลาดตระเวนที่หน่วยงานได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกมาแล้ว ออกเป็นชุดเล็กๆ 5-7 คน พร้อมอาวุธ และอุปกรณ์การเก็บข้อมูลเชิงวิจัย เดินเท้าเข้าไปนอนในป่าตามเส้นทางที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด คราวละ 5-7 คืน เมื่อเจอการกระทำผิด ก็ดำเนินการจับกุม เจอแร้วดักสัตว์  หรือ ปางนั่งแอบล่าสัตว์ ก็รื้อเสีย ที่ผ่านมาทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้มากขึ้น เพราะเหล่าพรานป่า นึกไม่ถึงว่ายามวิกาลเช่นนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเดินป่าอยู่
 

นางสาวณัฐวรรณ  อิสสระพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.12/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644


ขับเคลื่อนโดย Blogger.