พุทธศาสนิกชน หลั่งไหลเข้ามาทำบุญในวัน "เข้าพรรษา"

วันเข้าพรรษา 2563 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

 พุทธศาสนิกชน  หลั่งไหลเข้ามาทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา ถวายหลอดไฟ ณ วัดป่าหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ อสม.ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ตั้งแต่หน้าทางเข้าศาลาการเปรียญ มีการตรวจวัดอุณภูมิ การล้างมือ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเน้นย้ำให้ผู้มาทำบุญสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการระมัดระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19
   วันเข้าพรรษา 2563 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11


 ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดการจำพรรษาในวันเข้าพรรษาไว้ พระสงฆ์ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เหยียบย่ำพืชผลชาวบ้านที่ปลูกไว้ในฤดูฝน สัตว์น้อยใหญ่ที่ออกหากินบนผิวดินถูกเหยียบย่ำ ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงเกิดการบัญญัติเรื่องวันเข้าพรรษาไว้ให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน
   ตามประวัติบันทึกไว้ ประเพณีวันเข้าพรรษามีระบุไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เกี่ยวกับการทำบุญวันเข้าพรรษาของพระมหากษัตริย์ และประชาชน เกี่ยวกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาที่มักตรงกับฤดูการเกษตรนี้ชาวบ้านจะปลูกพืชผล และภิกษุสงฆ์จะจำวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ร่วมบำเพ็ญกุศล ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา รักษาศีล เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

ภคพล ครองสิน/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.