จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีไถ่ชีวิต โค –กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีกิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร จำนวน 90 ราย ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวน 133 ตัว เป็นโค 57 ตัว กระบือ 76 ตัว และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 60 ตัว มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคาร โค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 35 ตัว  เป็นโคจำนวน  25 ตัว และกระบือ  จำนวน 10 ตัว  และผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเป็นเงินทั้งสิ้น  230,470 บาท  ( สองแสนสามหมื่นสีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)     และเงินบริจาคสมทบจากกรมปศุสัตว์  418,516  บาท ( สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)  โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ  ตามเป้าหมาย  60 ตัว  เป็นโค  48 ตัว  กระบือ  12 ตัว  คิดเป็นมูลค่า  1,656,000 บาท  ( หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ซึ่งได้มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2522 เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อ หรือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตเพิ่มผลผลิตและเป็นกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือตลอดจนเพื่อสงวนชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตยืนยาว สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติอีกด้วย
ส.ปขส.อุบลราชธานี​ /ภาพ/ข่าว​ /ต้อย​ รอบรั้วภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.