น่าน - จัดงานมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา ต่อชาวจังหวัดน่าน ตลอดจนทรงพระกรุณาอุปถัมภ์ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ จังหวัดน่าน

โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม  2563 ณ วัดมิ่งเมือง และบริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประกอบด้วยกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ  กิจกรรมข่วงผญ๋าภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมวิจิตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย การเดินแบบผ้าไทยสไตล์เมืองน่าน กิจกรรมสืบสานอาหารพื้นถิ่นของกินเมืองน่าน และการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านด้านนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ดังที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2547 ความว่า "อยากให้จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้" จังหวัดน่านจึงได้อนุมัติการดำเนินโครงการนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบ แนวพระดำริของพระองค์ โดยความร่วมมือของเครือข่ายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างชัดเจน สร้างความยั่งยืนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมน่านให้พัฒนา เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชาวน่านต่อไป

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
พัชรินทร์ญา ละมัยกุล/ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.