กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, นายวิบูลชาล  จิตต์แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตประเวศ , นายชูชาติ  โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,นายบูญชู  ภู่กลั่น สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ,ว่าที่ร้อยตรี ปัญหา เปรมประภาส สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ,นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง, นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย  ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมงานและให้บริการแก่เกษตรกร รวมถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นำผลผลิต ผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ด้วย*การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

** นายจรัญ  ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับเกษตรกร และผู้ที่เดือดร้อนในประเด็นปัญหาหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ,หนี้สิน ,ที่ดินทำกิน ,แหล่งน้ำทำการเกษตร ,เงินทุน ,ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ พร้อมได้แจกพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง มีต้น สัก เฉลา ฝาง มะขามป้อม และมะค่าโมง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าไม้ เพิ่มอ๊อกชิเจนในอากาศ และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  และแจกเอกสารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป

 
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.