ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันศุกร์ ที่3 กรฎาคม 2563 เวลา 07:15 น. ที่บริเวณพุทธสถานภายในศูนย์การบินทหารบกตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรี พันเอกสิริผล  ชินบุตร รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธานนำ หัวหน้าหน่วยต่างๆ ในสังกัดศูนย์การบินทหารบกและกำลังพลร่วมทำพิธีเวียนเทียนรอบพุทธสถานแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานอัถฐิของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ศูนย์การบินทหารบก ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ศูนย์การบินทหารบก ที่กระทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการระลึกถึง และเป็นพุทธบูชาต่อสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพลได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก่อนวันหยุดจริง ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้พาครอบครัวไปรวมทำบุญตักบาตร ตามวัดต่าง ๆ ในวัดหยุด ราชการในวันอาสาฬหบูชา อีกด้วย

  วันอาสารหัสบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8  คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

          ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.