โครงการเพิ่มข้าว"ดาวล้อมเดือน"

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ เกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนศาลา หมู่ที่  4 ต.เชียงเครือ อ เมืองสกลนคร นายวัชร ปิงสุทธิวงศ์ วัชระ ปิงสุทธิวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)
นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รอง ธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร นางสมใจ ครุตตำคำ เจ้าของแปลงเกษตรสมใจได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสือมวลชนว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่นาเกษตรของคุณสมใจ ครุตตำคำ  เป็นที่นาและเกษตรผสมผสาน เป็นโครงการความร่วมมือเรียกว่า"


โครงการเพิ่มข้าว"เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทที่ต้องการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดในทั้งในและต่างประเทศโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดและมหาวิทยาลัยภาคราชการเกษตรกรและบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรในการประมวลองค์ความรู้ทางด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้พันธุ์ข้าวการจัดการน้ำการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการเตรียมแปลงก่อนการเพาะปลูกการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีภาคการเกษตรรวมทั้งใช้ประสบการณ์ภูมิปัญญาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ในการดูแลรักษาข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวจากการรวบรวมแนวคิดจากหลายภาคส่วนบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัวคันไถจึงได้จัดตั้งโครงการเพิ่มข้าวขึ้นมาในปีแรก โดยความร่วมมือกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสหกรณ์การเกษตรรักถิ่นเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเช่นจังหวัดสกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รอง ธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  กล่าวอีกว่า เป็นโครงการความร่วมมือ ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งต่อไปก็จะขยายไปยังชุมชนหมู่บ้าน ต่อไป ทั้งนี้เกษตรแปลงใหญ่ของคุณสมใจเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงได้ ที่จะพัฒนาเพิ่มรายได้ อย่างสมดุลและปลอดภัย

ภาพ/ข่าว สราวุต อ่อนทรวง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.