กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ป่าคลองปลายพระยา

“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  พื้นที่ป่าคลองปลายพระยา  พื้นที่ยึดคืนจากสวนปาล์ม  จำนวน  15 ไร่   15000 กล้า  ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมกันทั่วประเทศ

       นายสมควร  ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่    นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตาม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้การปลูกป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป่าพรุ รวมถึงที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) พร้อมกันทั่วประเทศ   สำหรับจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดขึ้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา  บริเวณแปลงเพาะพันธุ์ปาล์ม บริษัทยูนิวานิชน้ำในปาล์มจำกัด มหาชน (เดิม)  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  โดยมีนายสมโภชน์ ทองชู นายอำเภอปลายพระยา ให้การต้อนรับ  โดยมี      นายสมชาย     นุชนานนท์เทพ       ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรที่12 สาขากระบี่  กล่าวต้อนรับ   นายนิกร  ศิรโรจน์นานนท์    ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขากระบี่ กล่าวรายงาน  ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวายพระพร กล่าวเปิดพิธี  นำจิตอาสา ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวคำถวายสัตย์ ปฏิญญาณ เราทำความด้วยหัวใจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนที่เป็นจิตอาสา  ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กระทรวงมหาดไทย   ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน    จัดทำโครงการให้ครอบคลุมป่าต้นน้ำ   ป่าชายเลน  ป่าพรุ  แลที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ   รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของโครงการปลูกป่า  และป้องกันไฟป่า เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ให้มีการปลูกตันไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการปลูกตันไม้ เพื่อปลูกตันไม้ในพื้นที่ที่ได้ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีและหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตบำสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา (บริเวณแปลงเพาะชำพันธุ์ปาล์ม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด มหาช เดิม) ท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี เป็นการฟื้นฟูป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกระบี่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ๗ ซนิด ประกอบด้วยไม้รวงผึ้ง ตะเคียนทอง ไม้ราชพฤกษ์ ไม้พะยุง ไม้มะฮอกกานี ไม้สะเดาเทียม มะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ จำนวน 1,500 กล้าเนื้อที่ จำนวน 15 ไร่

 
โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบ่าลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12 สาขากระบี่ ศูนย์ป่าไม้กระบี่ อำเภอปลายพระยา สำหรับต้นไม้ที่ประธานปลูกในวันนี้ คือ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.