ตัวแทนชาวบ้านอำเภอหนองบัว เข้าพบนายอำเภอหนองบัว

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอหนองบัวเข้าพบนายอำเภอหนองบัว ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน ปลัดอำเภอหนองบัว เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประมวลหลักปฏิบัติ(COP) และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิง rdf ในหมู่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประชาชนอำเภอหนองบัวในพื้นที่กังวลที่จะได้รับผลกระทบ ได้รวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีเหตุการณ์และคดีความเกิดขึ้นมากมาย จนถึงปัจจุบันประเด็นการคัดค้านประกอบด้วย ด้านความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งโรงงาน ด้านความมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนด้านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมิชอบเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง จากชีวมวลเป็น rdf มีการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องดังกล่าว และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาตัวแทนประชาชนได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)ในกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการคัดค้านการพิจารณาประมวลหลักการปฏิบัติ  COP ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอนุญาตผลิตไฟฟ้า จึงได้ทราบว่าบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิง rdfได้ส่งประมวลหลักปฏิบัติ COP ฉบับใหม่ต่อ สกพ. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้นายอำเภอหนองบัว จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบในบริเวณรอบๆสถานที่ตั้งโรงงานและจะได้สรุปเรื่องเสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

ภคพล ครองสิน/รายงาน

มีสัมภาษณ์
Cg..เรียมวิไล เรืองธีรวงศา
ตัวแทนชาวบ้านอำเภอหนองบัว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.