วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดงาน ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร    ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

   
    การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวน 656 คน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 22 กลุ่ม   
 
    การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตมีนบุรี สำหรับอุปกรณ์และบุคลากรในการัดเตรียมงาน

ภาพ/ข่าว นายประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.