กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ที่ชุมชนริมคลองหนึ่ง แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ชุมชนริมคลองหนึ่ง แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ โดยมีนายสุระชัย  โชติอ่ำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจยุ้งข้าวสุขใจ ,น.ส.โสภา  ชูชมชื่น ประธานกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร และสมาชิกกลุ่มร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


*การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการแนวทางป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) งดกิจกรรมทางสังคม ชุมชน ลดการออกจากบ้าน เป็นการป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงที่ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ จึงได้ส่งเสริมให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดวางสินค้า การรับคำสั่งซื้อ ช่องทางการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และการสอบถามความพึงพอใจบริการหลังการขาย ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขายออนไลน์
** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เกษตรกรแขวงทรายกองดิน มีผลิตภัณฑ์จากการทำนา ,เลี้ยงเป็ด คือข้าวสารปลอดภัย ,ไข่เค็มสมุนไพร จำหน่าย ซึ่งเกษตรกรควรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการปรับเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เหมาะกับสถานการณ์ตามมาตรการภาครัฐ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดสำหรับเกษตรกรเพื่อรับมือกับทุกๆสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


----สัมภาษณ์ น.ส.โสภา  ชูชมชื่น ประธานกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร---

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.