กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แก้ไขปัญหาน้ำคลองนาตับ พื้นที่แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ชุมชนนาตับสร้างสรรค์  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชนนาตับสร้างสรรค์  โดยมีนายวสันต์  อินคำน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลการพิจิตร และสมาชิกกลุ่ม พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


*การประชุมครั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ในการเสนอความต้องการของกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของพื้นที่ โดยเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้เสนอสร้างทำนบกักเก็บน้ำ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งน้ำจะแห้งไปตามความลาดชันของคลอง จึงเสนอให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำ เพื่อชะลอน้ำเป็นช่วงๆ ไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำคลองนาตับ พื้นที่แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  ได้มีการประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลการพิจิตร  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนในการสร้างทำนบชะลอน้ำ ภายใต้โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป   -- สัมภาษณ์ นายวสันต์  อินคำน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลการพิจิตร--

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
///////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.