เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดงาน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

       ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวน 568 คน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 16 กลุ่ม     

    การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการดำเนินงาน
ภาพ/ข่าว นายประสบโชค รื่นสุข
ขับเคลื่อนโดย Blogger.