กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการความรักษาความสงบ ภายในประเทศ กิจกรรมงานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 ที่แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม.วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง การสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2563 โดยมีพันเอก วิโรจน์  หนองบัวล่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร

 * การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลอุปสรรคปัญหาการทำนาข้าวของเกษตรกร พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ จากส่วนราชการ และได้มอบปัจจัยการผลิตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดการผลิต โดยมี ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตคลองสามวา ,กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงทรายกองดิน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ 1 และผู้นำชุมชน พร้อมเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำนาข้าวของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสรุปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เกษตรกรในพื้นที่นอกจากทำนาข้าว ยังมีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่นไข่เค็มสมุนไพร ,ข้าวสาร ,ก้อนฟาง และยังมีแผนที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายชื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดมือเป็นของฝากกลับบ้าน การจัดเวทีทำให้ได้รับรู้ปัญหาของเกษตรกรผ่านเวทีในครั้งนี้ และสร้างให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของตนเอง พร้อมร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ตรงประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.